Gevorg Sirekanyan - Kamac Kamac (2024)
67 3:30 Дата 03.02.2024
Класс 3
  Zoya Baraghamyan - Kamac - Kamac (2023)
  157
  7
  Gevorg Sirekanyan - Ay Sirun (2024)
  84
  1
  Gevorg Sirekanyan - Sirelis (2023)
  163
  3
  Gevorg Sirekanyan - Ashkharhum Im (2023)
  196
  1